مراحل ترخیص کالای شما از گمرک

مراحل ترخيص کالا از گمرک

مراحل ترخيص کالاي شما از گمرک

 1. ارسال اسناد توسط مشتري
 2. اخذ مجوزهاي لازم جهت ترخيص كالادر صورت نياز
 3. تکميل و تنظيم اسناد و ارجاع به واحدهاي ثبت سفارش ، استاندارد ، حمل و نقل
 4. دور اظهاري و پرينت اظهارنامه
 5. احراز هويت – ماده 7 – گرفتن کوتاژ – تعيين مسير
 6. عيين مسير مسير سبز – شماره ارزيابي مسير زرد – بررسي اسناد – کارشناس ارزش(ارزيابي در صورت نياز) مسير قرمز – ارزيابي – کارشناس ارزيابي آزمايشگاه – کارشناس سالن – شماره ارزيابي . شماره ارزيابي – رييس سرويس – واريز به بانک و صدور پروانه
 7. خروج از کوتاژ
 8. اجازه بارگيري و خروج
 9. دريافت آدرس از مشتري و اعلام به شرکت حمل زميني
 10. صدور بيجک
 11. بارگيري و درب خروج
 12. خروج و ترخيص کالا از گمرک
 13. اعلام شماره راننده و اطلاعات کاميون به مشتري
 14. تحويل صورتحساب توسط بخش ترخيص به مالي
 15. ارسال صورتحساب از امور مالي به مشتري

Leave a Reply